Skip to Content (Press Enter) Skip to Footer (Press Enter)

Please find English version further down here.

 

Polityka anulowania rezerwacji

1. Informacje dotyczące przysługującego Państwu prawa do odstąpienia

Konsumentom przysługuje następujące prawo do odstąpienia.

 

Instrukcje dotyczące skorzystania z prawa do odstąpienia

Prawo do odstąpienia

Mają Państwo prawo odstąpić od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania powodów.

Okres na odstąpienie wynosi czternaście dni od wejścia w posiadanie towarów przez Państwa albo osobę trzecią wyznaczoną przez Państwa, która nie jest przewoźnikiem (albo od dnia wejścia w posiadanie ostatniego przedmiotu w przypadku gdy umowa dotycząca kilku przedmiotów objętych jednym zamówieniem będzie realizowana w postaci oddzielnych dostaw).

W przypadku umowy na dostawę towarów realizowanej w postaci kilku wysyłek częściowych czternastodniowy okres na odstąpienie liczy się od dnia wejścia przez Państwa albo osobę trzecią przez Państwa wyznaczoną, która nie jest przewoźnikiem, w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej albo ostatniego przedmiotu.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia, należy wysłać nam powiadomienie na następujący adres

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück,

Niemcy

service.pl@cybex-online.com

zamieszczając jednoznaczne stwierdzenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem albo pocztą elektroniczną) o podjętej decyzji o odstąpieniu od tej umowy. Mogą Państwo skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza odstąpienia, nie jest to jednak obowiązkowe.

Okres na odstąpienie uznaje się za dochowany w przypadku nadania powiadomienia o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem okresu na odstąpienie.

Skutki odstąpienia

Jeżeli odstąpią Państwo od umowy, będziemy musieli zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Państwa innej formy dostawy niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa) bez zbędnej zwłoki i nie później niż czternaście dni od dnia, w którym otrzymamy Państwa powiadomienie o odstąpieniu od umowy. Jeżeli nie ustalimy z Państwem wyraźnie inaczej, środki zwrócimy korzystając z tej samej metody płatności co zastosowana w przypadku wyjściowej transakcji; w żadnym wypadku nie poniosą Państwo żadnych kosztów zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu środków do czasu otrzymania zwróconych towarów albo do czasu przekazania potwierdzenia nadania zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Muszą Państwo zwrócić albo przekazać nam towary bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia powiadomienia nas o odstąpieniu od umowy:

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück

Niemcy

Termin uznaje się za dochowany w przypadku nadania towarów przed upływem czternastodniowego okresu.

Jeżeli zwracane towary będą wysyłane na terenie Republiki Federalnej Niemiec, również pokryjemy koszty zwrotu. We wszystkich pozostałych przypadkach bezpośredni koszt zwrotu towarów musi zostać pokryty przez Państwa. Zachęcamy do zapoznania się z naszym cennikiem.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za ewentualną utratę wartości towarów jedynie w przypadku, gdy taka utrata wartości wynika z postępowania z towarami, które nie jest konieczne do przetestowania ich charakteru, właściwości czy funkcji.

Koniec instrukcji dotyczących skorzystania z prawa do odstąpienia

 

(2) Wyłączenie prawa do odstąpienia:

Prawo do odstąpienia może nie przysługiwać w przypadku następujących umów, chyba że strony uzgodniły inaczej:

- umowy dotyczące dostawy towarów, które nie są prefabrykowane i których wytwarzanie podlega indywidualnemu wyborowi i wytycznym konsumenta albo takich, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta;

- umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które po rozpieczętowaniu po dostawie nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia albo ze względów higienicznych.

 

(3) Formularz odstąpienia:

(Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy wypełnić ten formularz i odesłać go na adres:

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück

Niemcy

e-mail: service.pl@cybex-online.com

 

Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od umowy zawartej przeze mnie/przez nas (*) w przedmiocie zakupu następujących towarów (*)

Zamówienie złożone dnia (*)/otrzymane dnia (*)

Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów

Adres konsumenta/konsumentów

Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku korespondencji papierowej)

Data

(*) usunąć w stosownych przypadkach

 

 

 

Cancellation Policy

1. Information about your right of revocation

As a consumer, you have the following right of revocation

 

Right of revocation instruction

Right of revocation

You have the right to revoke this contract within fourteen days without giving reasons. 

The revocation period is fourteen days from the day of taking possession of the goods by you or by a third party designated by you, who is not the carrier (or from the day of taking possession of the last item in the event of a contract for several items ordered as part of a single order and delivered separately).

In the event of a contract for the delivery of goods in several partial shipments or units, the revocation period is fourteen days from the day of taking possession of the last partial shipment or the last item by you or by a third party designated by you, who is not the carrier.

To exercise your right of revocation, you must notify us at the following address

CYBEX Online Shop

Dornierstraße 9

49090 Osnabrück, 

Germany

service.pl@cybex-online.com

by way of a clear statement (such as a letter sent by post, fax or e-mail) of your decision to revoke this contract. You may use the revocation form below, which is, however, not mandatory.

For compliance with the revocation period, it will be sufficient to send the notification of exercising of the right of revocation prior to the end of the revocation period.

Consequences of revocation

If you revoke this contract, we will have to reimburse you for all payments received from you, including delivery costs (with the exception of additional costs resulting from the fact that you have chosen a different type of delivery than the most inexpensive standard delivery offered by us), without undue delay and at the latest within fourteen days from the day on which we receive notification of your revocation of this contract. Unless expressly agreed otherwise with you, we will use the same means of payment that you used for the original transaction for any such refund; in no event will you be charged for any refund.

We may refuse a refund until we have received the returned goods or until you have provided proof that you have returned the goods, whichever is earlier.

You must return or hand over the goods to us without undue delay and in any event not later than within fourteen days from the day you have notified us of the revocation of this contract:

CYBEX Online Shop 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Germany

The deadline is considered observed if you dispatch the goods prior to the end of the fourteen-day period.

If the returned goods are shipped within the Federal Republic of Germany, the costs of returning the goods will be borne by us. In all other events, the direct costs of returning the goods will have to be borne by you. View our table of costs for reference.

You will only be liable for any loss of value of the goods if such loss of value is due to handling of the goods which is not necessary for testing the nature, properties and functioning of the goods.

End of the revocation instruction

 

2. Exclusion of the right of revocation:

A right of revocation does not exist for the following contracts, unless the parties have agreed otherwise:

- contracts for the supply of goods which are not prefabricated and the production of which is governed by an individual selection or determination by the consumer or which are clearly tailored to the consumer’s individual needs;

- contracts for the delivery of sealed goods that are not suitable for return on grounds of health protection or hygiene if their seal has been removed after delivery.

 

3. Revocation form:

If you want to revoke the contract, please fill out this form and return it to:

CYBEX Online Shop 

Dornierstraße 9 

49090 Osnabrück

Germany

Email: service.pl@cybex-online.com

 

I/We (*) hereby revoke the contract concluded by me/us (*) for the purchase of the following goods (*)

Ordered on (*)/received on (*)

Name of the consumer(s)

Address of the consumer(s)

Signature of the consumer(s) (only in case of communication on paper)

Date

(*) delete as applicable